โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 กำลังพล ศตก. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคูคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่อาคารบ้านพักสวัสดิการทุ่งสีกัน กองบัญชาการกองทัพไทย