ศตก. เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
กำลังพล ศตก. จำนวน ๑๕ นาย เข้า เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย... ...