ประเพณีสงกรานต์
ในวันพุธที่ 11 เม.ย.61 ผบ.ศตก. และกำลังพล ศตก. สรงน้ำพระพุทธรูป และขอรับพรจาก ผบ.ศตก.