วันคล้ายวันสถาปนา ศตก.
ผบ.ศตก. และกำลังพล ศตก. ถวายสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศตก.