-> WE ARE ONE WE WIN -> The safety, honour and welfare of your country have to come first : ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความมั่นคง ของประเทศชาติ ต้องมาก่อน -> The more you sweat in training, the less you bleed in battle : ยิ่งเสียเหงื่อในการซ้อมมากเท่าไหร่ ยิ่งสูญเสียเลือดในสนามรบน้อยเท่านั้น -> Remember difficulties increase the nearer we approach the goal : จำไว้ว่าอุปสรรคทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น -> Courage is the power to let go of the familar : ความกล้า คือ พลังที่จะทำให้คุณได้ทำในสิ่งที่แตกต่าง -> Be strong when you are weak Be brave when you are scared : จงเข้มแข็งเมื่อคุณอ่อนแอ และจงกล้าหาญเมื่อคุณกลัว -> Anytime Anywhere Always Ready Always there : พร้อมเสมอ ทุกที่ ทุกเวลา

ADMM-Plus EWG on CT : TTX and Demonstration

การฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะ ของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
ภายใต้กรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน และ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา
และการสาธิตการใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในเมือง