-> WE ARE ONE WE WIN -> The safety, honour and welfare of your country have to come first : ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความมั่นคง ของประเทศชาติ ต้องมาก่อน -> The more you sweat in training, the less you bleed in battle : ยิ่งเสียเหงื่อในการซ้อมมากเท่าไหร่ ยิ่งสูญเสียเลือดในสนามรบน้อยเท่านั้น -> Remember difficulties increase the nearer we approach the goal : จำไว้ว่าอุปสรรคทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น -> Courage is the power to let go of the familar : ความกล้า คือ พลังที่จะทำให้คุณได้ทำในสิ่งที่แตกต่าง -> Be strong when you are weak Be brave when you are scared : จงเข้มแข็งเมื่อคุณอ่อนแอ และจงกล้าหาญเมื่อคุณกลัว -> Anytime Anywhere Always Ready Always there : พร้อมเสมอ ทุกที่ ทุกเวลา

ประชาสัมพันธ์

ดัชนีการก่อการร้ายทั่วโลก ค.ศ.2020
คู่มือคำแนะนำเบื้องต้น ในการป้องกันการก่อการร้าย

ทำอย่างไร? เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย